Organisatie

De Dienst Huur- en Consumentenzaken is de toezichthouder op het gebied van huur- en consumentenrecht c.q. aangelegenheden op Aruba. De doelstelling van de Dienst Huur- en Consumentenzaken is:

"het behartigen van de belangen c.q. beschermen van de consument door het toezien op en bevorderen van eerlijke handel tussen consumenten en bedrijven en het bewuster maken van de consument van diens rechten op dit gebied."
organigram

Dienst Huur en Consumentenzaken is beter bekend als de Huurcommissie. Dit is eigenlijk niet waar, omdat de Huurcommissie een aparte orgaan is. Wat wel waar is dat Dienst Huur en Consumentenzaken administratieve ondersteuning geeft aan de Huurcommissie. Binnenkort, zullen we dezelfde administratieve ondersteuning aan een geschillencommissie voor consumenten. Een geschillencommissie is een commissie die beslist over zakelijke kwesties waar mensen het niet over eens kunnen worden.

De taken van Dienst Huur- en Consumentenzaken omvatten onder anderen:

  • het adviseren van de Minister van Economische Zaken betreffende alle aangelegenheden, verband houdende met de huur- en consumentenzaken, inclusief het doen van voorstellen tot wijziging van de bestaande regelgeving dan wel tot het scheppen van nieuwe regelgeving ter zake;
  • het ontwikkelen en bevorderen van een evenwichtig beleid op het gebied van de huur- en consumentenzaken;
  • het houden van toezicht op de naleving van de bepalingen van de huurcommissieverordening en andere verordeningen, die de consumentenbescherming ten doel hebben middels speciaal daartoe door het bevoegde gezag aangewezen ambtenaren;
  • het voorlichten c.q. bewust maken van de ccnsument over diens rechten op het gebied van huur- en consumentenzaken.

 DSC 0021